นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 416 คน

เยี่ยมชม 41,346 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 แชร์  
22 มิ.ย. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  แชร์  
4 พ.ค. 63บันทึกการใช้รถ แชร์  
1 พ.ค. 63ภาพกิจกรรม แชร์  
6 ธ.ค. 62ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
30 ต.ค. 62ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน แชร์  
19 มิ.ย. 62แผนป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2562-2564 แชร์  
15 ม.ค. 62ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562 แชร์  
7 ม.ค. 62ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปี 2562 แชร์  
10 ต.ค. 61การใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
1 ต.ค. 61คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ แชร์  
1 ต.ค. 61พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แชร์  
1 ต.ค. 61พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แชร์  
9 ม.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
24 พ.ค. 60แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี แชร์  
28 ก.พ. 60กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ แชร์  
23 ก.พ. 60ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
2 มิ.ย. 59ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา