เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.วังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
67180

โทรศัพท์ 056-713739
โทรสาร 056-713739
อีเมล์ wangyai_sao@hotmail.com

0.01s. 0.50MB