นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 41,378 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ก.ค. 63ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
4 ต.ค. 62รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน แชร์  
3 ต.ค. 62คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
30 ส.ค. 61ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน แชร์  
2 ต.ค. 60ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 แชร์  
2 ต.ค. 60พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 แชร์  
2 ต.ค. 60พรบ เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 แชร์  
2 ต.ค. 60พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แชร์  
3 ต.ค. 59พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ปรับปรุงแก้ไข เพิมเติม (ฉบับที่ 7 ) 2562 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา