เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ1613 พ.ค. 63
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ1513 พ.ค. 63
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร1713 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นขอข้อมูลข่าวสารและขอรับบริการน้ำดื่มอุปโภคบริโภค119 เม.ย. 63
ควมคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561904 ธ.ค. 61
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร1791 ต.ค. 61
การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น23125 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB