โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่  ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564  เพื่อตั้งจุดบริการประชาชน   ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาล    และยังเป็นจุดตรวจร่วมป้องกันโรคโควิด - 2019   ด้วย