องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่    ได้จัดโครงการรณณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โดยอบรมให้ความรู้ให้แก่  ปศุสัตว์อาสา   อสม.   พนักงาน    เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในพื้นที่ตำบลวังใหญ่