องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่   ได้จัดทำโครงการผ้าป่าขยะ ประจำปี 2564   โดยขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล จากครัวเรือนในตำบลวังใหญ่จำนวน 10 หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  บ้านเรือนมีความสะอาดเรียบร้อย  และสภาพแวดล้อมภายในบ้านและหมู่บ้าน  มีภูมิทัศน์ที่งดงามปราศจากขยะ   โดยจะขอรับบริจาค  ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2564    เพื่อขยะมาทอดผ้าป่า   และนำมาทำประโยชน์ในแก่หมู่บ้านและชุมชน  ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลวังใหญ่   จึงขอประชาสัมพันธ์  รับบริจาคขยะรีไซเคิล  ให้ทุก ๆ  คนทราบ