นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 397 คน

เยี่ยมชม 41,342 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"การคมนาคมก้าวหน้า เกษตกรรมล้ำค่า
เพิ่มพูนการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา
เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

เปลี่ยนภาษา