นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 17,867 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมยศ บุตรดีศรี

  ประธานสภา อบต.วังใหญ่

 • ว่าง

  รองประธานสภา อบต.วังใหญ่

 • นายศราวุธ สายทอง

  เลขานุการสภา อบต.วังใหญ่สมาชิกสภา

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวินิจ ลาดนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอานนท์ ลือขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายชลอ โสวัต

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายพรชัย เคียนสันเทียะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางบัวลอย พรมลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบุญจันทร์ ไทยจัตุรัส

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบรรจง สร้อยนาค

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสาวประภาพรรณ ฆ่องนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจันทร์ เปี่ยมทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายชัยธวัช แดนนาเพียง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายประยูร ดอกบัวเผื่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางภาวินี รุ่งยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายกตัญญู อ่อนสันเทียะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายจรัญ วีระกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายแม้น สังข์ทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวิเชียร น่วมเจียม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา