นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 41,442 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมยศ บุตรดีศรี

  ประธานสภา อบต.วังใหญ่

  0847274218

 • นายอานนท์ ลือขุนทด

  รองประธานสภา อบต.วังใหญ่

  0853547609

 • นายศราวุธ สายทอง

  เลขานุการสภา อบต.วังใหญ่

  0848961543สมาชิกสภา

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายนะตรี สำราญสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายวินิจ ลาดนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0890834273

 • นายชลอ โสวัต

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0872067795

 • นายพรชัย เคียนสันเทียะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0810394671

 • นางบัวลอย พรมลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0857317354

 • นายบุญจันทร์ ไทยจัตุรัส

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0812817964

 • นายบรรจง สร้อยนาค

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0963164146

 • นางสาวประภาพรรณ ฆ่องนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0861191532

 • นายจันทร์ เปี่ยมทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0877377467

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายประยูร ดอกบัวเผื่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0823951753

 • นางภาวินี รุ่งยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0881479290

 • นายกตัญญู อ่อนสันเทียะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0878431854

 • นายจรัญ วีระกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0801174945

 • นายแม้น สังข์ทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0878384365

 • นายวิเชียร น่วมเจียม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0824007234เปลี่ยนภาษา