นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 41,441 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายศราวุธ สายทอง

  ปลัด อบต.วังใหญ่

  0848961543

 • นายประทีป รัตนประเสริฐ

  รองปลัด อบต.วังใหญ่



สำนักปลัด

 • นางอัจฉรา พ่วงเต็ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวอนัญลักษณ์ มาหนองโดน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวดวงเนตร หาดทำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายคุณากร โสภา

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายดำรงค์ศักดิ์ พรมลี

  ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายอนุรักษณ์ ภักดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายสม ฆ้องนอก

  คนงานทั่วไป

 • นายฤทธิเดช ผลวาด

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวธมลวรรณ ขยันกิจ

  คนงานทั่วไป

 • นางมาลี เสี่ยงโชค

  แม่บ้าน

 • นายราชศักดิ์ ปรางค์นอก

  คนงานทั่วไป

 • นายสมศักดิ์ จันทร์ด้วง

  พนักงานจ้าง

 • นายสมชาย ดอกหอม

  พนักงานจ้าง

 • นายขวัญ วัชโรทัย

  พนักงานจ้าง

 • นายพงศธร ขำทัพ

  พนักงานจ้าง

 • นายสถิตย์ ปรางค์นอก

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวฐาปนี นิลนิภาชัย

  พนักงานจ้าง

กองคลัง

 • นางสาวสุวิมล ชื่นใจ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาววัญเพ็ญ ดั้นไพรสน

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนิชานันท์ เสลานอก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวปัณฑิกา สีผึ้ง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางสาวอัจฉริน เชื้อฉิม

  พนักงานจ้าง

 • นางบุปผา ชูรัตน์

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวณัฐริกา แสนสาร

  พนักงานจ้าง

กองช่าง

 • นายบัลลังก์ พึ่งกิจ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวิชัย สมณี

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นางสาวจตุพร ขอกลาง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษาฯ

 • นางขวัญนภา ปาระมีศรี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวบุษกร มีชัย

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวปราณี บุญหล้า

  ครู คศ.1

 • นางสาวโชติกา รุ่งยิ้ม

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางกนกพร บุญคง

  ครูผู้ช่วย

 • นางจรัญญา พลายระหาร

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสุณีย์ กับสันเทียะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวน้ำทิพย์ ภาพจัตุรัส

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวราตรี โม่งปราณีต

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวชไมพร พลทอง

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวกษมา พึ่งกิจ

  พนักงานจ้าง

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวณัฐกาญจน์ แสนภูมี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวนิภาพร ธัญญะอุดม

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวอัษฎา สายทอง

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวอรทัย นวลปืน

  พนักงานจ้าง



เปลี่ยนภาษา