เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การการจัดหาทรัพยากรบุคคล 256346
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)222
หลักเกณฑ์การการจัดหาทรัพยากรบุคคล374
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล13

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB