เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การการจัดหาทรัพยากรบุคคล 2563419
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)239
หลักเกณฑ์การการจัดหาทรัพยากรบุคคล384
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562111
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี181
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล114

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB