เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256331
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 25
บันทึกการใช้รถ13
ภาพกิจกรรม15
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562112
ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน17
แผนป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2562-2564472
การใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี155
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗151
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖152
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี358
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่2137
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1131
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1161

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB