เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้าตัวยู ถนนสาย บ.วังใหญ่-บ.รวมทรัพย์ กม.ที่ 0+400-กม.ที่ 0+500 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กว้าง 0.40 ลึก 0.50-0.55 เมตร ความยาว 100 เมตร1921 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ548 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ105-07 สายบ้านวังทองสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.วังใหญ่ - บ้านวงษ์ทอง หมู่ที่ 11 ต.พุเตย421 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ105-07 สายบ้านวังทองสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.วังใหญ่ - บ้านวงษ์ทอง หมู่ที่ 11 ต.พุเตย48 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่598 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์23818 ส.ค. 60
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB