เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์7413 ธ.ค. 62
ราคากลางงานซ่อมแซมถนนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์8821 ต.ค. 62
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้าตัวยู ถนนสาย บ.วังใหญ่-บ.รวมทรัพย์ กม.ที่ 0+400-กม.ที่ 0+500 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กว้าง 0.40 ลึก 0.50-0.55 เมตร ความยาว 100 เมตร4021 ต.ค. 62
ราคากลางงานวางท่อลอดระบายน้ำถนน สายสามแยกบ้านวังน้อย - บ้านยางตอ หมู่ที่ 4 บ้านยางตอ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์6310 ก.ย. 62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ยางตอ - บ้านหนองโป่ง (ช่วงหน้าวัดยางตอ) หมู่ที่ ๔ บ้านยางตอ ตําบลวังใหญ่ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์639 ก.ย. 62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดไทรงามธรรมาราม -กลุ่มนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ไหล่ทางประเภท หินคลุก จำนวน 2 ข้าง339 ก.ย. 62
ราคากลางงานซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-1.80 x 1.80 x 6.00 ม หมู่ที่ 1 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 359 ก.ย. 62
ราคากลางซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร419 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดาดอุดม688 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ไทรงาม-บ.ซับยาง หมู่ที่ 10 บ้านซับยาง938 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญาวิเศษ หมู่ที่ 9 บ้านวังทองสามัคคี 818 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังไทร หมู่ที่ 8 บ้านซับตะเคียน678 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดหนองปลาไหล หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล1158 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ยางตอ - บ.หนองโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านยางตอ1058 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านวังน้อย568 ก.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.วังใหญ่ - บ.หนองโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง658 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์301 เม.ย. 62
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พช ถ.105-07 บ.วังทองสามัคคี ม.9 ต.วังใหญ่-บ.วงษ์ทอง ม.11 ต.พุเตย5228 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB