นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 41,361 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ประวัติ
ตำบลวังใหญ่ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี ซึ่งประชาชนได้อพยพมาจากจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และภาคอีสาน โดยมีคนพื้นเพจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่น้อย ที่ชื่อ ตำบลวังใหญ่ เนื่องจากมีคลองวังใหญ่ ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ จึงเรียกชื่อวังใหญ่ ตามชื่อลำคลอง

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ วิเชียรบุรี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก โดยมีอาณาเขต


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินเป็นดินดำ อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน ได้ดี อาจมีบางพื้นที่เป็นดินดำผสมดินลูกรัง


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่ตำบลวังใหญ่ไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้


ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากพื้นที่ตำบลวังใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จึงทำให้มีอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน และอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส และอากาศต่ำสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ลักษณะของแหล่งน้ำ
- คลองสาธารณะจำนวน6 สาย
- สระน้ำสาธารณะจำนวน16 แห่ง
- ประปาหมู่บ้านจำนวน18 แห่ง
- บ่อบาดาลจำนวน71 บ่อ
- ฝายน้ำล้นจำนวน17 แห่ง

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านวังใหญ่5215321,053334
2 บ้านวังน้อย221214435134
3บ้านหนองโป่ง169180349114
4 บ้านยางตอ275270545206
5บ้านไทรงาม260277537165
6 บ้านหนองปลาไหล412413825222
7บ้านดาดอุดม252250502173
8บ้านซับตะเคียน301295596235
9 บ้านวังทองสามัคคี281287568171
10บ้านซับยาง999819758
เปลี่ยนภาษา