นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 41,363 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

1. ถนนลาดยางทางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์โดยมีเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข....3004...
ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่มโยงจากตำบลพุเตย- ตำบลวังใหญ่- ตำบลซับน้อย –จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกจำหน่ายตามช่วงฤดูการผลิต เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผัก เป็นต้น
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 16 สาย
3. ถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 30 สาย
4 ถนนหินคลุก จำนวน 12 สาย


โทรศัพท์

1. จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน1,100 ครัวเรือน
2. โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - แห่ง
3. เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน2 แห่ง

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

1. ที่ทำการไปรณีย์เอกชนในตำบลวังใหญ่ จำนวน1 แห่ง บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1
2. คอมพิวเตอร์ จำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำนวน415 ครัวเรือน
3. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวนครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวน50 ครัวเรือน


การไฟฟ้า

1. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วทุกหมู่บ้าน
    มีผู้ใช้กระแสไฟฟ้า
จำนวน1,810 ราย
คิดเป็นร้อยละ99.84 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
2. ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน3 หลังคาเรือน
คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของครัวเรือนทั้งหมด


การประปา

ครัวเรือนในตำบลวังใหญ่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี สำหรับประปาหมู่บ้านมีจำนวน 17 แห่ง ดังนี้

1.ประปาขนาดเล็กจำนวน7 แห่ง
2.ประปาขนาดกลางจำนวน7 แห่ง
3.ประปาขนาดใหญ่จำนวน4 แห่ง
เปลี่ยนภาษา