เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

1. ถนนลาดยางทางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์โดยมีเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข....3004...
ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่มโยงจากตำบลพุเตย- ตำบลวังใหญ่- ตำบลซับน้อย –จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกจำหน่ายตามช่วงฤดูการผลิต เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผัก เป็นต้น
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 16 สาย
3. ถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 30 สาย
4 ถนนหินคลุก จำนวน 12 สายโทรศัพท์

1. จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน1,100 ครัวเรือน
2. โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - แห่ง
3. เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน2 แห่ง


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

1. ที่ทำการไปรณีย์เอกชนในตำบลวังใหญ่ จำนวน1 แห่ง บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1
2. คอมพิวเตอร์ จำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำนวน415 ครัวเรือน
3. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวนครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวน50 ครัวเรือน0.02s. 0.50MB