นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 41,409 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเขต ๓ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง ระดับการศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านวังน้อย หมู่ที่ 2 อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านดาดอุดม หมู่ที่ 7 อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ หมูที่ 4อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 5 อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หมู่ที 5 อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัใหญ่ จำนวน 3 ศูนย์

ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สถานที่ตั้ง จำนวน
เด็กเล็ก (คน)
ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย
บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 42 คน1.นางสุณีย์ กับสันเทียะ
2.นางจรัญญา พลายระหาร
3.น.ส.น้ำทิพย์ ภาพจัตุรัส
บ้านดาดอุดม หมู่ที่ 712 คน1.นางสาวปราณี บุญหล้า
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 10 คน1.นางกนกพร บุญคง

(ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559)


สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลวังใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านวังใหญ่ มีจำนวนบุคลากร ..7... คน อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน......89......คน


อาชญากรรม

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ไม่มีการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้น และประชาชนได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมอยู่สม่ำเสมอ


ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของตำบลวังใหญ่ ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆๆแล้ว ยังคงมีอัตราที่ต่ำ เหตุเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาลและเอกชน ประชาชนร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปราบ แจ้งเบาะแส อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ได้มีการจัดทำโครงการให้ความรู้ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย เช่น ตำบลชุมชน นายอำเภอวิเชียรบุรี ฯลฯ


การสังคมสงเคราะห์


1. มีการรับลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
2. ประสานงานให้ความช่วยเหลือการจัดทำบัตรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
3. รับลงทะเบียนและประสานงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด๊อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
5. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

เปลี่ยนภาษา