เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

1. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วทุกหมู่บ้าน
    มีผู้ใช้กระแสไฟฟ้า
จำนวน1,810 ราย
คิดเป็นร้อยละ99.84 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
2. ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน3 หลังคาเรือน
คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของครัวเรือนทั้งหมด


การประปา

ครัวเรือนในตำบลวังใหญ่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี สำหรับประปาหมู่บ้านมีจำนวน 17 แห่ง ดังนี้

1.ประปาขนาดเล็กจำนวน7 แห่ง
2.ประปาขนาดกลางจำนวน7 แห่ง
3.ประปาขนาดใหญ่จำนวน4 แห่ง0.02s. 0.50MB